Seesam piedāvātie profesionālās CTA veidi

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir izstrādāta ar mērķi atlīdzināt neparedzētus izdevumus, kuri neuzmanības vai kļūdas dēļ tiek nodarīti trešajai personai, veicot profesionālo darbību.

Atkarībā no konkrētās profesijas tiek atlīdzināti šādi zaudējumi:

 • finansiālie zaudējumi;
 • veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim radīts kaitējums;
 • materiālie zaudējumi (īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana).

Papildus tiek atlīdzināti:

 • tiesas izdevumi, ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā;
 • atrautā peļņa;
 • dokumentu nozaudēšana;
 • pēkšņs un neparedzēts piesārņojums;
 • morālais kaitējums.

Seesam piedāvātie profesionālās CTA veidi

 • Būvspeciālistu PCTA
 • Šī apdrošināšana ietver arhitektu, projektētāju, būvinženieru un inženieru, būvdarbu vadītāju, būvuzraugu, kā arī būvprojektu ekspertīzes veicēju PCTA.
 • Grāmatvežu un revidentu PCTA
 • Maksātnespējas administradoru PCTA
 • Juristu PCTA
 • Zemes ierīkotāju, mērnieku, ģeodēzistu PCTA
 • Darba aizsardzības speciālistu PCTA
 • Medicīnas iestāžu, klīniku, privātprakses ārstu un medicīnas personāla PCTA
 • Tulku PCTA

Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Seesam piedāvā iespēju aizsargāt vadošo amatpersonu intereses, apdrošinot uzņēmuma amatpersonu atbildību.

Vadošo amatpersonu apdrošināšana atlīdzina:

 • finansiālus zaudējumus, kas var rasties atbildīgo amatpersonu pienākumu neizpildes, nevērības, neuzmanības, kļūdas vai maldinoša apgalvojuma dēļ viņu pilnvaru un pienākumu ietvaros un kas jāsedz atbilstoši tiesas spriedumam vai citam galīgam nolēmumam;
 • aizstāvības izmaksas – izmaksas un izdevumus, kas radušies no prasībām, kuras celtas pret vadošo amatpersonu.

Saskaņā ar LR Komerclikumu gadījumā, ja pret vadošajām amatpersonām tiek celta prasība par zaudējumu piedziņu, tad amatpersonas nevainīgums jāpierāda pašai amatpersonai.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties