Risku apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Ikviens uzņēmējs, kurš ir iegādājies īpašumu, izmanto kādu no īpašuma aizsardzības veidiem – ierīko signalizāciju, algo apsardzi utt. Nozagt uzņēmuma īpašumu būs nesalīdzināmi grūtāk, tomēr tā nav 100% īpašuma aizsardzība.

Juridisko personu īpašuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt zaudējumus apdrošinātā īpašumam tā, lai to varētu atjaunot vai aizstāt ar citu tādu pašu vai līdzvērtīgu īpašumu.

Seesam piedāvā juridiskām personām apdrošināt biroju, ražošanas vai noliktavu telpas, visu veidu pamatlīdzekļus (biroju tehniku un aprīkojumu, noliktavu aprīkojumu, ražošanas iekārtas u.tml.), kā arī gatavo preču krājumus, izejvielas, programmnodrošinājumu un datus.

Seesam apdrošina īpašumu pret šādiem riskiem:

 • ugunsgrēks, ieskaitot zaudējumus vai bojājumus, kas radušies ugunsgrēka dzēšanas rezultātā;
 • vētra, ieskaitot vētras laikā gaisā paceltu priekšmetu uzgāšanos;
 • zibens u.c. elektriskas dabas parādību nodarīti postījumi;
 • krusa;
 • applūšanas un sniega svara radīti zaudējumi - arī tad, ja sniegs attaisnojošu iemeslu dēļ laikus nav notīrīts;
 • ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmas avārijas, ieskaitot:
  • eksplozija;
  • lidaparātu vai to daļu uzkrišana;
  • transporta līdzekļu trieciens;
  • koku, mastu un stabu nogāšanās;
  • zemestrīce;
  • trešo personu prettiesiska rīcība, ieskaitot īpašuma apzīmēšanu vai apkrāsošanu;
  • stiklojuma sasišana - arī tad, ja stikls ir izsists apdrošinājuma ņēmēja, tā darbinieku vai trešo personu vieglas neuzmanības dēļ;
  • glābšanas un drupu izvākšanas izdevumi, piemēram, par zaudējuma vietas attīrīšanu, konstrukciju demontāžu un zaudējuma vietas uzkopšanu.

  Apdrošinātājs nekompensē zaudējumus, kas radušies rupjas neuzmanības kļūdas, apdrošinātās personas tīšas rīcības, kara vai cita militāra uzbrukuma, kā arī kodolreakcijas dēļ.

  Apdrošinot nekustamo īpašumu, automātiski tiek apdrošinātas stacionāri piestiprinātas reklāmas izkārtnes, antenas un videonovērošanas kameras.

  Seesam piedāvā dažādus papildu apdrošināšanas segumus, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, lai maksimāli nodrošinātos pret iespējamiem zaudējumiem.

  Seesam apdrošina arī:

  • inženiertehniskās komunikācijas ārpus ēkas;
  • elektrības kvalitātes izmaiņu dēļ publiskajā tīklā radušos zaudējumus;
  • publiskās ūdens, apkures vai kanalizācijas līnijas avāriju dēļ radušos zaudējumus vai bojājumus;
  • sniega kušanas laikā telpu apdarei nodarītos zaudējumus;
  • ēkas liftu, apkures un ventilācijas iekārtu, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu salūšanu;
  • teritorijas labiekārtojumu – soliņus, galdus, karogu mastus, rotaļu laukuma elementus, celiņu iseguma materiālu, apgaismošanas iekārtas;
  • pārnēsājamo portatīvo tehniku laikā, kad tā tiek lietota Baltijas valstu teritorijā.

  Apdrošināšana ar visu risku segumu

  Visu risku segums paredz īpašuma apdrošināšanu pret jebkuru neparedzētu un pēkšņu bojājumu, kas radies ārēju apstākļu rezultātā. Tomēr arī šim apdrošināšanas segumam ir izņēmuma gadījumi, kurus apdrošinātājs nekompensēs. Parasti šie izņēmumi ir karš, terora akti, strukturāla rakstura bojājumi īpašumam, sliktas uzturēšanas vai nodiluma radīti zaudējumi vai bojājumi.

  Papildu priekšrocības

  • Seesam sedz apdrošināšanas gadījumu ekspertīzes izmaksas.
  • Lēmums par atlīdzības izmaksu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
  • Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
  • Apdrošināšanas atlīdzības līdz 1500 EUR izmaksā divu darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un zaudējumu protokola parakstīšanas.

   

  Vēl jūs varētu interesēt

  Pieteikties